چاپ مقاله

هر مقاله ای قسمت های مختلفی دارد که باید هر قسمت را طبق روش و الگوی خاص آن بنویسید تا بتواند مجوز چاپ مقاله در مجلات معتبر را بگیرد. در واقع اگر آن قسمت از مقاله به ان صورت که باید پژوهش را توضیح دهد و معین کند که مقاله در مورد چیست و چگونه نوشته شده است را توضیح ندهد در واقع ممکن است روش شما و یا موضوع چاپ مقاله شما خوب توضیح داده نشود و نتواند نظر داروان چاپ مقاله را جلب نماید.

یکی از قسمت های خاص هر مقاله ای که تاثیر به سزایی در مجوز چاپ مقاله آن دارد قسمت مواد و روش های مقاله است که برای مقاله هایی که موضوع آنها علمی باشد باید در قسمت مواد و روش ها کلیه مواد و  دستگاه های استفاده شده و پروتکل انجام آزمایش و چگونگی فراهم آوردن مقدمات آزمایش به طور کلی توضیح داده شود. 

اگر هم عنوان مقاله تئوری و یا شبیه سازی باشد بایستی کلیه روابط ریاضی ، فرضیه ها ،نرم افزار های استفاده شده و مقادیر عددی پارامتر ها به طور کامل در جدول هایی ارائه شوند تا خواننده مقاله هم بتواند با خواندن چاپ مقاله به همان نتایج مقاله دستیابد.

برای نوشتن مواد و روش های چاپ مقاله بهتر است :

1- موارد بیان شده در مواد و روش ها نباید تنها مجموعه ای از دستورات باشند.

2- اطلاعاتی را که به شخص سوم غیرمرتبط است حذف کنید.

3- سعی کنید در این بخش مقاله و هر بخش دیگر مقاله از نثر عادی استفاده زیرا ممکن است به دلیل استفاده نادرس از ادبیات و یا استفاده اشتباه از نثر ادبی مقاله شما مجوز چاپ مقاله نگیرد.

 

منتشرشده در چاپ مقاله