چاپ مقاله

امروز می خواهیم دو فهرست مهم را منتشر کنیم تا هم با لیست نشریات نامعتبر وزارت علوم آشنال شوید و هم با لیست مجلات معتبر موسسه اسکوپوس. در واقع اهمیت این لیست به این دلیل است که زمانی که شما مقاله خود را نوشتید باید یک مجله معتبر را انتخاب کنید تا چاپ مقاله شما را انجام دهد که بهتر است قبل از اینکه مقاله خود را برای مجله ای بفرستید اول لیست مجله های معتبر و نا معتبر وزارت علوم را بررسی کنید زیرا ممکن است مجله ای که شما مقاله خود را برای چاپ مقاله به آن بفرستید از نظر وزارت علوم بدون اعتبار به نظر آید و دیگر هیچ امتیازی برای چاپ مقاله نخواهید گرفت.

پس بهتر است قبل از اینکه مقاله خود را برای چاپ مقاله بفرستید یا از موسسات معتبر مشاوره بگیرید یا به سایت وزارت علوم مراجعه نمایید و بررسی کنید که آیا مجله مد نظر شما مورد تایید وزارت علوم هست یا نه؟

د رادامه دو لیست را قرار دادا هایم که می توانید با کلیک روی آنها آن را دانلود کنید.

1- لیست مجلات معتبر موسسه اسکوپوس

2- لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم

چاپ مقاله

منتشرشده در چاپ مقاله