مقاله isi

کشور ایران از نظر کمی در ارسال مقاله isi رشد بسیار خوبی داشته است اما از نظر کیفی خیر برای اینکه از نظر کیفی نیز بتوانیم رشد کنیم لازم است باورهایی را به دست فراموشی بسپاریم.

الف) باور کنید هدف از نوشتن مقاله isi نباید گرفتن نمره و گذاراندن درس و ترم باشد!

ب)باور کنید هدف از نگارش مقاله isi نباید ارتقای اساتید و دریافت حقوق بیشتر و مزایا باشد!

ج) باور کنید هدف از چاپ مقاله isi نباید داشتن رزومه پر بار تر و پیدا کردن شغل و جایگاه بهتر باشد!

د) باور کنید چاپ مقاله ترجمه شده از یک مقاله isi خارجی در یک مجله داخلی به نام خود  نه تنها زرنگی نیست بلکه کاری بسیار زشت و ناصحیح است!همینطور بر عکس این اتفاق!

ذ) باور کنید قرار دادن نام خود در انتهای مقاله isi ای که هیچ سهمی در نوشتن آن نداشته ایم و شریک اجباری یک محقق بودن اصلا کار شایسته ای نیست.

س) باور کنید اگر میخواهید با ترکیب کردن مقالات دیگران مقاله ای برای خود دست و پا کنید باید بگوییم که میکس و مونتاژ در صوت و تصویر جایگاه بیشتری دارد تا در تحقیق و پژوهش!

ش) اساتید عزیز باور کنید برداشتن مقاله دانشجویتان بدون اطلاع و چاپ کردن آن به نام خودتان دزدی است.

و) باور کنید مجلاتی که با دریافت پول مقالات ضعیف ما را چاپ میکنند لطفی در حق ما و جامعه نکرده اند تنها به علم خیانت کرده اند.

 مقاله isi

منتشرشده در مقاله isi