مقاله isi

 

مهمترین گرایش های رشته جغرافیا عبارتست است: جغرافیای طبیعی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای انسانی، برنامه ریزی شهری و روستایی، اقلیم شناسی، جغرافياي طبيعي، ژئومورفولوژي(اقليمي، ساختماني، ديناميك بيروني)، ، هيدرولوژي، پوشش گياهي، فضاي سبز، اكولوژي، خاكشناسي و ...

 

در این رشته بمنظور تحلیل اطلاعات عموما از نرم افزار های مطرح اماری مقل SPSS، LISREL و Arc GIS (تهيه نقشه و ساماندهي پايگاه اطلاعات جغرافيايي، انجام طرح هاي آمايش سرزمين) استفاده می شود.

حوزه های نوین این رشته که کاربردی هم هستند و برای چاپ مقاله ISI مناسب می باشند، عبارتند از :

 • ·مطالعات و تحلیل نظام شهري
 • ·طراحی سیستمهاي مدیریت شهري
 • ·تحلیل اسناد جامع شهري و روستایی
 • ·طراحی و تحلیل سیستمهاي جامع برنامه ریزي
 • ·ارزیابی و تحلیل طرحهاي جامع شهري
 • ·مکانیابی و تعیین موقعیت مکانی بهینه
 • ·شاکله بوم
 • ·شهرهای فشرده
 • ·توسعه پایدار
 • ·پراکنده رویی شهري
 • ·درجه توسعه یافتگی

فرایند های برنامه ریزی :

1-      برنامه ریزی جامع

2-      طرح های هادی

3-      برنامه ریزی راهبردی

4-      برنامه ریزی مشارکتی

5-      برنامه ریزی پیشرفته (روش طبقه بندی اراضی و طرح اراضی )Advance planning

6-      طرحهای سیال شهری

7-      CDS

 

دیدگاههای نوین شهرسازی :

1-      نوشهرسازی (New urbanism)

2-      رشد هوشمند و شهر فشرده

 

 

تکنیک ها و مدل های مطرح نیز در این راستا عبارتند از :

1-      مدل هنسن

2-      مدل لاری

3-      مدلهای جاذبه تک قیدی و دوقیدی

4-      انواع مدل های پیش بینی جمعیت (خطی ، نمایی ، نمایی تعدیل شده ، بازماندگی نسلی و . . .)

5-      انواع مدلهای اقتصادی (اقتصاد پایه ، جدول داده ستانده، اقتصادسنجی)

6-      انواع روش های پیش بینی (مسکن، جمعیت و ...)

7-      انواع مدل های سطح بندی سکونت گاههای روستایی و تعیین مرکزیت مکانی ( تاکسونومی عددی ، شاخص های مرکزیت ، اسکالوگرام ، روش ارتباطات مستقیم ، میزانسنج نهادی گاتمن )

8-      انواع مدلهای برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی مانند مدل برایسون و تحلیل SWOT

9-      روشهای تصمیم گیری سلسله مراتبی AHP

10-  مدل های تعیین کاربری بهینه What if?

 

گرایش جغرافياي طبیعی-اقلیم شناسی

سینوپتیک و پیوند از دور مخاطرات اقلیمی ، تغییر اقلیم و مدل سازی
ژئومورفولوژی ساحلی تحولات ایران طی کواترنر
هواشناسی ماهواره ای تغییر اقلیم

 

گرایشات برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی و جغرافیای سیاسی

ژئوپلتیک جغرافیای سیاسی ایران
جغرافیای سیاسی- سازماندهی سیاسی فضا ژئوپلتیک رویکردهای نوین
ژئوپلتیک خلیج فارس جغرافیای سیاسی – خاورمیانه
توسعه پایدار روستایی گردشگری
برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی نظریه های تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی
برنامه ریزی مسکن مطالعات شهر ایرانی – اسلامی

 

گرایش شهرسازی

سیر اندیشه ها و نهضت ها در برنامه ریزی و طراحی شهری دوران معاصر به سازی و نوسازی بافت های کهن و شهرسازی اسلامی
توسعه محلی و برنامه ریزی منطقه ای برنامه توسعه و مدیریت شهری و روستایی و محیط زیست
نظریه های نوین در
برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری
برنامه ریزی کاربری زمین شهری و توسعه پایدار شهری
مسائل شهری ایران مطالعات سرزمینی( ملی و منطقه ای)

 

برخی از مجلات معتبر ISI JCR در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی شهری عبارتند از :

JOURNAL ISSN
PHYSICAL GEOGRAPHY 0272-3646
GEOGRAPHY 0016-7487
EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS 1538-7216
PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY 0309-1325
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 0169-2046
JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT 0733-9488
COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS 0198-9715
EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 0969-7764
URBAN STUDIES 0042-0980
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH 0309-1317
منتشرشده در مقاله isi