مقاله isi روانشناسی

مقاله isi

 امروزه برای اینکه بتوانید به مقاطع بالای علمی و پژوهشی برسید باید مقاله isi بنویسید تا هم اثبات کند شما در علم خود به مهارت کافی برای نگارش مقاله isi رسیده اید و همچنین ثابت میکند که همه شما تمامی مطالب و دروس مقاطع قبلی را به خوب آموخته اید و برای ارتقاء مقطع آموزشی آماده هستید. 

 

رشته روانشناسی شامل گرایشات مختلفی همچون : روانسنجی، روانشناسی بالینی،  روانشناسی عمومی، روانشناسی و علوم تربیتی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، آموزش کودکان استثنایی و ... می باشد.

جهت افزایش شانس اکسپت و چاپ مقاله isi در درشته روانشناسی و بطور کلی همه رشته ها، پیشنهاد می گردد مقاله تدوین شده دقیقا در مجله تخصصی گرایش مورد نظر مقاله سابمیت شود. بعنوان مثال مقاله رواشناسی کودک شانس چاپ در مجله معتبر ISI روانشناسی صنعتی نخواهد داشت.

 

برخی از حوزه های مهم جهت تدوین مقاله isi در گرایشات مختلف رشته روانشناسی عبارتند از :

ویژگی های شخصیتی کمالگرایی و سخت رویی، پنج عامل بنیادی شخصیت، سبک های دلبستگی ، آموزش راهبرد های شناختی و فراشناختی ، ناگویی هیجانی، سبک های انطباقی، پایگاه هویت، سلامت روانی، مکانیسم های دفاعی، رفتار سازگارانه، رواندرمانی گروهی، هوش هیجانی، هیجان خواهی، ناگویی خلقی، ابراز وجود، شادکامی، مشکلات رفتاری برونی سازی شده ، اختلالات شخصیتی، آموزش مهارت شیوه های حل مسأله، خلاقيت، یادگیری  روان شناختی دانشجویان، عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني موثر، شادماني، متغيرهاي فردی، خانوادگي، روانشناختي و فراشناختي، الگوهاي فرزندپروري، خودكارآمدي، راهبردهاي فراشناختي، یادگیری مشارکتی، مهارتهاي اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، پرخاشگري ، سازگاري فردي-اجتماعي، حافظه كاذب

در بخش تجزیه و تحلیل، بهتر از از مزایای معادلات ساختاری و آنالیز فاکتور استفاده گردد.

 

برخی از مجلات معتبر ISI JCR در حوزه علوم روانشناسی عبارتند از :

 

JOURNAL ISSN
JOURNAL OF FAMILY PSYCHOLOGY 0893-3200
PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH AND PRACTICE 1476-0835
European Review of Social Psychology 1046-3283
JOURNAL OF COMMUNITY & APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY 1052-9284
REHABILITATION PSYCHOLOGY 0090-5550
SCHOOL PSYCHOLOGY REVIEW 0279-6015
REVIEW OF GENERAL PSYCHOLOGY 1089-2680
SOCIAL PSYCHOLOGY QUARTERLY 0190-2725
JOURNAL OF APPLIED DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 0193-3973