راهنمای نگارش و چاپ مقاله در فصلنامه

چاپ مقاله


1- کلیه مقالات علمی - پژوهشی که به منظور چاپ مقاله در زمینه مبانی هنرهای تجسمی برای درج کردن در نشریه قبول شده  و پس از داوری و تایید به چاپ مقاله خواهد رسید.

.
2- مقالات ارسال شده به منظور چاپ مقاله نباید قبلا به چاپ رسیده باشد و یا به طور همزمان به سایر نشریات ارسال شده  باشند.
3- در چاپ مقاله به این نکته باید توجه کرد که مقاله isi باید به زبان فارسی نوشته شده باشد و با فهرست منابع و چکیده تفصیلی  انگلیسی ارسال شود. 


4- برای چاپ مقاله باید نام خانوادگی. نام. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه ( به صورت ایتالیک نگاشته شود). شماره  نشریه. شماره صفحات اغاز و پایان مقاله.
5- نویسنده مقاله برای چاپ مقاله مشخص شود.